Blíží se spuštění Rejstříku sportovců a sportovních zařízení

06.06.2018 11:37
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 230/2016 Sb. zavedení nového informačního systému veřejné správy – Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení.

Rejstřík bude neveřejný informační systém, do kterého budou mít povinnost zapisovat údaje ty sportovní organizace, které žádají o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b nebo 6c zákona o podpoře sportu. Veřejně přístupné budou pouze informace o sportovních zařízeních a sportovních organizacích zapsaných v rejstříku, s údajem o počtu sportovců a trenérů sdružených v těchto sportovních organizacích. Zavedení rejstříku významně posílí statistické informace ze sportovního prostředí, jak je obvyklé u jiných oblastí, kde dochází k distribuci veřejných zdrojů, což povede ke zvyšování transparentnosti při rozdělování dotací.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zprovozní rejstřík nejpozději do 30.6.2018.

Podporu sportu ve formě dotace ze státního rozpočtu lze poskytnout sportovní organizaci bez ohledu na její zápis v rejstříku do uplynutí doby, ve které měla sportovní organizace splnit povinnost údaje do rejstříku zapsat. Sportovní svazy a další organizace sdružující SK/TJ mají povinnost se registrovat nejpozději do 31.12.2018. Ostatní sportovní organizace (SK/TJ) jsou povinny zapsat údaje do rejstříku nejpozději do 30.6.2019. Podmínkou vytvoření uživatelského účtu, prostřednictvím kterého budou uživatelé zapisovat informace do Rejstříku, bude podání žádosti prostřednictvím datové schránky.

Správnost údajů sportovců a trenérů jako je jméno, příjmení, datum narození, adrese trvalého pobytu a státní občanství, bude MŠMT kontrolovat podle základního registru obyvatel vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Pro úspěšnou kontrolu fyzické osoby musí záznamu v základním registru obyvatel MV odpovídat jméno, příjmení, datum narození i adresa trvalého pobytu. Především formátu, ve kterém jsou v evidencích svazů vedeny adresy členů, je třeba věnovat zvýšenou pozornost – správnost dat před datem zápisu do Rejstříku je doporučeno zkontrolovat podle RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí).

Zástupci ČUS se dohodli s MŠMT, že členské spolky ČUS se nebudou muset samostatně registrovat za předpokladu, že mají v Informačním systému ČUS potřebné údaje.

Vedení ČUS si uvědomuje, že registrace v Rejstříku MŠMT, které by mělo předcházet podání žádosti prostřednictvím datové schránky, je pro množství SK/TJ vysokou administrativní zátěží. To by vytvořilo další překážku mezi reálnou prací trenérů s mládeží a veřejným financováním sportu. ČUS jako organizace sdružující další sportovní organizace má sama povinnost se do Rejstříku zaregistrovat a nahrát přehled svých členských spolků (SK/TJ) včetně dostupných informací o jejich členské základně.

Na základě faktu, že tímto způsobem může předat MŠMT informace o všech sedmi tisících členských spolcích, zahájilo vedení ČUS diskusi s úředníky ministerstva. Po několikaměsíčních jednáních došlo s MŠMT k dohodě, jenž má usnadnit členským spolkům práci a uchránit je od povinnosti založit si datovou schránku. Informace do Rejstříku sportovců budou – za předpokladu aktuálnosti a správnosti informací – převzaty z Informačního systému ČUS. Členským spolkům ČUS tedy stačí mít aktuální data uvnitř Informační ho systému ČUS a vyhnou se tak povinnosti založit si datovou schránku, samostatně se přihlašovat do Rejstříku a odesílat tam svá data.

Již na základně Pokynů předsedy ČUS jsou členské spolky povinny každý rok aktualizovat svou členskou základnu a informace o pasportu sportovních zařízení.

Aktuálně na regionálních pracovištích ČUS, tedy i ve SPORTMOSTU, probíhá kontrola současného stavu databáze Informačního systému ČUS, na jejímž základě budou jednotlivé SK/TJ postupně kontaktovány s výzvou k odstranění nedostatků.