Výroční zpráva jako nedílná součást žádosti o statní dotaci

10.11.2016 16:18

Vyhlášení neinvestičních programů státní podpory sportu na rok 2017 zahrnuje několik novinek, které musí žadatel o dotaci, pokud má být úspěšný, splnit. Jednou z nich je VÝROČNÍ ZPRÁVA spolku, která je nedílnou přílohou elektronické žádosti o dotaci.

Co je výroční zpráva? „Výroční zpráva je dokument, který podává informaci o vývoji společnosti za fiskální rok. Společnost prostřednictvím výroční zprávy informuje o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a očekávaných výsledků hospodaření.“ (Wikipedie)

Výroční zprávu podle aktuálně platného znění § 21 Zákona 563/1991 sb., o účetnictví musí sestavovat pouze spolek, který má povinnost mít závěrku ověřenou auditorem.

V pokynech pro podávání žádostí v rámci neinvestičních programů MŠMT je, že přílohou podávané elektronické žádosti má být řádně schválená výroční zpráva za předcházející rok (tedy za rok 2015).

Podle názoru (níže uvedených) je s podivem, že TJ/SK musí doložit (a mít řádně schváleno) něco, co podle zákona vytvářet nemusí. A navíc, bez předchozího upozornění. Nicméně pro TJ/SK (pomineme-li „řádné schválení“), které pravidelně sledují a vyhodnocují svoji činnost, by nemělo být velkým problémem takovou zprávu sestavit. Jde jen o to, aby její obsah byl v souladu s požadavky MŠMT a přitom TJ/SK nemusela vytvářet literární dílo.

MŠMT v podkladech uvádí, že je potřeba doložit řádně schválenou výroční zprávu za předcházející rok. Výroční zpráva musí stručnou formou charakterizovat organizaci, její strukturu a činnost v předcházejícím roce a obsahovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty, resp. přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích.

Budete-li mít zájem, tak máme (na vyžádání - sportmost@centrum.cz) pro řádně sdružené TJ/SK připraven VZOR výroční zprávy, která dle názoru (níže uvedených) splňuje výše uvedené požadavky. Tutéž vzorovou zprávu obdržíte ve formátu PDF a s drobným komentářem k jednotlivým ustanovením. Vzorovou zprávu ve formátu Word si TJ/SK může podle libosti upravit.

Podstatnou část tohoto článku a Vzor výroční zprávy zpracovali Ing. Chvalný a Ing. Nešpůrková, kteří přednášeli na našem (Sportmost) březnovém semináři pořádaného pro ekonomické pracovníky TJ/SK.

Upozornění:

1) U žádostí P-IV (údržba a provoz sportovních zařízení), která bude podána souhrnně prostřednictvím ČUS či svazů (a tedy i výroční zpráva se bude týkat těchto národních spolků) se tedy jedná spíše o „před přípravu“ klubů - mohla by být po klubech ještě ministerstvem dodatečně vyžadována jako součást souhrnné zprávy - v případě konkrétního pokynu z MŠMT a ČUS vás budeme informovat.

2) Určitě se tato příloha týká P-VIII (organizace sportu ve sportovních klubech), ve kterém žádají o dotaci kluby samostatně prostřednictvím elektronického formuláře MŠMT na adrese https://is-sport.msmt.cz/.Tady musí být Výroční zpráva součástí žádosti. Uvedená forma Výroční zprávy je jen návodem a možným doporučením pro TJ/SK, je na každém, jakou formu v souladu se zákonem zvolí.