Zveřejňování účetních výkazů ve Sbírce listin

04.03.2016 12:54

V roce 2015 schválil Parlament ČR zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V přechodných ustanoveních velké novely zákona o účetnictví jsou uveřejněny lhůty pro zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy do Sbírky listin. Z těchto přechodných ustanovení vyplývá, že:

  • účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období roku 2014 jejich uložením do Sbírky listin nejpozději do 31. 3. 2016
  • účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období roku 2015 jejich uložením do Sbírky listin nejpozději do 30. 11. 2017
  • v účetním období roku 2016 postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek, jejíž podmínky naplnila k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období. U spolků se bude jednat zejména o kategorii mikro a malých účetních jednotek
     

KATEGORIE ÚČETNÍCH JEDNOTEK

Do příslušné kategorie patří účetní jednotka, pokud nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hodnot a pokud tyto limity "splňuje" k rozvahovému dni dvou po sobě následujících účetních období.

 

Vymezující podmínky

Limity pro mikro úč.jednotky

Limity pro malé úč.jednotky

Hodnota (netto) aktiv celkem

9 mil. Kč

100 mil. Kč

Roční úhrn čistého obratu

18 mil. Kč

200 mil. Kč

Průměrný počet zaměstnanců

10

20

 

Povinnost zveřejňování u spolků za účetní období roku 2016

Povinnost zveřejňovat účetní závěrku mají všechny subjekty zapsané ve veřejném rejstříku, tedy i spolky. Zveřejňování se děje uložením do Sbírky listin s tím, že lhůta pro zveřejnění je 12 měsíců po rozvahovém dni (zpravidla po 31.12.).

 

Úleva v povinnostech *)

Mikro úč. jednotky

Malé úč. jednotky

Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

ANO

ANO

Možnost NEzveřejnění výkazu zisku a ztráty ve sbírce listin

ANO

ANO

Možnost sestavení účetní závěrky ve zkráceném rozsahu **)

ANO

ANO

Povinnost sestavení výkazu o peněžních tocích (cash flow)

NE

NE

Povinnost vypracování přehledu o změnách vlastního kapitálu

NE

NE

Oceňování reálnou hodnotou

NE

ANO

*) pokud jsou účetní jednotky vyjmenovaným typem organizace (např. spolkem)

**) pokud není povinný audit (malé účetní jednotky)

 

Jak zveřejnit dokumenty?

Listiny určené k založení do Sbírky listin je nutné zaslat příslušnému rejstříkovému soudu podle místa zápisu osoby (pro mostecké SK/TJ je to Krajský soud v Ústí nad Labem, adresa: Národního odboje 1274/26, PSČ 400 92, e-mail:  podatelna@ksoud.unl.justice.cz, tel.: 475 247 111 – ústředna).

Listiny určené k zakládání do Sbírky listin musí být rejstříkovému soudu zaslány v elektronické podobě v datovém formátu PDF, přičemž musí být dodržena tato pravidla: 

  • 1 listina = 1 PDF dokument (všechny výkazy účetní závěrky i příloha k závěrce budou uloženy v 1 PDF)
  • je potřeba si ověřit, zda listina neobsahuje informace, které nemohu být podle zákona zveřejněny
  • je potřeba ověřit velikost dokumentu, kdy 1 stránka listiny nesmí přesáhnout 150 kB
  • dokumenty nesmí být zašifrovány a nesmí být omezena možnost jejich tisku
  • je vhodné dokumenty vytvářet převodem ze vstupních textových dokumentů


Listiny ve formátu PDF je možné zaslat rejstříkovému soudu několika způsoby, přičemž u většiny způsobů je vyžadováno podepsání uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (týká se on-line podání přes https://or.justice.cz/ias/ui/podani, podání e-mailem, podání prostřednictvím datové schránky jiné osoby (např. účetní firmy) a podání přes webovou aplikaci ePodatelna, která je dostupná z webu www.justice.cz).


Elektronický podpis není vyžadován při podání listin přes vlastní datovou schránku a při podání listin na technických nosičích dat (CD-R, CD-RW, DVD-R...) s tím, že k CD/DVD musí být přiložen průvodní dopis vlastnoručně podepsaný statutárním orgánem (podpis nemusí být úředně ověřen).

Vzor průvodního dopisu s třemi variantami textu (pro podvojné účetnictví, pro podvojné účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a pro jednoduché účetnictví) naleznete ZDE.


Více informací o způsobu zveřejňování listin najdete na stránkách Ministerstva spravedlnosti ZDE.


Zdroj: PTU (upravený text)

Bližší informace získáte také na semináři, který pořádá naše sdružení dne 9.3.2016. Více ZDE.