Kontrolní komise

Předseda

Lenka DVOŘÁKOVÁ

tel.: 606 545 525

e-mail: dvorakova.lenka@seznam.cz

Členové

Otakar HERTL

Michal HANZLÍK

 

 

Statut Kontrolní komise - ZDE

 

Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Sportmostu řádně vedeny a vykonává-li Sportmost činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy Sportmostu.

Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výboru ani s výkonem funkce likvidátora.

Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté. Volení členové zůstávají ve funkci i po uplynutí této doby (mimo případů vzdání se funkce, či při odvolání) až do konání nejbližší valné hromady, která provede novou volbu kontrolní komise.

Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům Sportmostu a členským subjektům Sportmostu.

Kontrolní činnost dle bodu 6.6. provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů Sportmostu, České unie sportu či členských subjektů Sportmostu. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů Sportmostu, od členských subjektů či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:

a) kontrola hospodaření vlastních zdrojů Sportmostu,
b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak Sportmostu, tak členským subjektům v případě, kdy tyto dotace z veřejných rozpočtů byly poskytnuty prostřednictvím Sportmostu či prostřednictvím České unie sportu
c) kontrola správnosti statistických údajů poskytovaných členskými subjekty, kontrola plnění ostatních členských povinností členskými subjekty Sportmostu.

Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

 

Funkce členů Kontrolní komise jsou platné od 25. dubna 2016 (mandátní období 2016-2020).