Účast členů mladších 15 let na VH spolku

13.06.2016 17:09

Dotaz:  Jako předsedkyně TJ prosím o vyjádření názoru k požadavku menší části naší členské základny, aby do nových stanov bylo zařazeno, že za členy do 15 let se účastní valné hromady s hlasem rozhodujícím jejich rodiče. Údajně je to obvyklá praxe.

Odpověď: Rozhodně není běžnou praxí, aby za nezletilé členy hlasovali na valné hromadě jejich rodiče, právě naopak ve většině spolků je toto členské právo přiznáno členům až po dovršení 15ti let, případně až 18ti let. Nelze doporučit takové "rodičovské" právo zavádět.  

Právní zdůvodnění nepřiznání hlasovacího práva je shodné jako u všech ostatních členských práv. Ustanovení §218 NOZ totiž pouze říká, že stanovy spolku povinně obsahují práva a povinnosti členů, jaká konkrétní práva a povinnosti to jsou, již zákon neuvádí, a ponechává tedy spolku široký prostor pro to, aby si sám otázky členství upravil dle svých potřeb, včetně rozsahu členských práv a povinností. Na základě tohoto tedy může spolek zcela jednoznačně přiznat právo účasti a hlasování na valné hromadě, volební právo apod. až po dovršení určitého věku člena. Rozhodující je pouze to, aby tato podmínka platila pro všechny stejně.

Legislativně právní odbor ČUS