Orgány Sportmostu

Orgány Sportmostu podle stanov jsou:

a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výbor jako orgán výkonný,
c) předseda jako orgán statutární,
d) kontrolní komise jako orgán kontrolní.

Valná hromada je nejvyšším orgánem Sportmostu. Valná hromada je složena ze statutárních zástupců, popřípadě jiných pověřených zástupců členských subjektů Sportmostu. Členský subjekt může zastupovat vždy jen jeden zástupce.

Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti Sportmostu v období mezi zasedáními valné hromady.

Předseda je statutárním orgánem Sportmostu. Předseda zastupuje samostatně Sportmost, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru.

Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Sportmostu řádně vedeny a vykonává-li Sportmost činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy Sportmostu.

Stanovy SPORTMOSTU - ke stažení ZDE.