Předseda

Statutární zástupce

Vladimír PAPRANEC
tel.: 773 773 046
e-mail: sportmost@centrum.cz

 

Předseda je statutárním orgánem Sportmostu. Předseda zastupuje Sportmost  a je oprávněn jednat ve všech věcech samostatně, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru. 

 

Předseda podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Sportmost připojí svůj podpis.

 

V případě, kdy předseda z jakéhokoli důvodu nemůže Sportmost zastupovat a tyto důvody jsou přechodného rázu, zastupuje Sportmost v rozsahu jednání statutárního orgánu místopředseda.

Funkční období předsedy je čtyřleté s výjimkou uvedenou v bodě 3.4. Stanov Sportmostu.

 

Stanovy Sportmostu - bod 3.4.

Funkční období členů výboru je čtyřleté. Volení členové zůstávají ve funkci i po uplynutí této doby (mimo případů vzdání se funkce, či při odvolání) až do konání nejbližší valné hromady, která provede novou volbu výboru. Odstoupí-li ze své funkce nebo zemře některý člen výboru, včetně předsedy, případně mu jinak skončí výkon funkce v průběhu funkčního období, pak valná hromada provede na uvolněné místo na svém nejbližším zasedání dodatečnou volbu. Funkční období dodatečně zvoleného člena výboru, včetně předsedy, končí společně s funkčním obdobím zvoleného výboru.

 

Funkce předsedy je platná od 25. dubna 2016 (mandátní období 2016-2020).