Změny ve financování sportu?

21.06.2014 12:56

Zdroj: www.cuscz.cz

Výkonný výbor ČUS na základě vyhodnocení vývoje financování sportovního prostředí v předchozích letech vypracoval pro rok 2015 návrh pro MŠMT, který přináší několik úprav vedoucích k větší transparentnosti a stabilitě financování sportovních subjektů. Návrh vypracovaný Komisí pro financování sportu VV ČUS předpokládá, že zůstane zachován objem prostředků, které obdržely sportovní svazy v minulých letech od MŠMT z programů I, II a V, případně, že by tento objem mohl stát ještě navýšit. Z mnoha studií vyplývá, že sport je v České republice trvale podfinancován. Navýšení objemu finančních prostředků pro sportovní prostředí není tedy nijakým luxusem, ale nezbytností. Česká unie sportu doporučuje navýšit rozpočet z 2.980 mil. Kč na 3.200 mil. Kč ročně.

Česká unie sportu zjistila, že financování činnosti základních článků, tělovýchovných jednot a sportovních klubů, z nově vytvořených zdrojů (na základě účinnosti nového zákona o loteriích) se míjí účinkem. ČUS se domnívá, že financování těchto sportovních sdružení, jako základního článku organizované sportovní činnosti zejména pro děti a mládež, musí být rovněž předmětem financování státu, a to se zvláštním zřetelem. Financování servisních center sportu jako odborných regionálních pracovišť, podporujících činnost základních článků nejen v České unii sportu, ale i v dalších sportovních organizacích, by taktéž  mělo být  v zájmu státu.

Česká unie sportu navrhuje také zvýšení objemů prostředků na údržbu a provoz sportovních zařízení, ale především navrhuje dílčí úpravy v podmínkách programu, které se zejména týkají pronajatého majetku. Navrhuje rozdělit program do dvou podprogramů s tím, že jeden by řešil výhradně údržbu a provoz v majetku svazů a sportovních organizací, popř. spolků, které mají v majetku národní sportovní centra. Druhý podprogram by byl výhradně určen pro financování údržby a provozu majetku tělovýchovných jednot a sportovních klubů.

Členové VV  ČUS  po obsáhlé diskusi schválili návrh úprav struktury jednotlivých programů MŠMT pro financování sportu a uložili předsedovi České unie sportu Miroslavu Janstovi  projednat návrh úprav programů MŠMT s ČOV a usilovat o jeho podporu. Současně VV ČUS uložil předsedovi uplatnit návrh úprav struktury programů MŠMT v rámci jednání Národní rady pro sport, při jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a náměstkem, pověřeným řízením oblasti sportu. V neposlední řadě VV ČUS svým představitelům uložil usilovat o navýšení a stabilizaci objemu financování sportu ze státního rozpočtu.